Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

 

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na Administratora Danych Osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

 

Wobec tego informujemy Pana/Panią, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest RADZIEMSKA WYRÓB ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ Lidia Radziemska ul. Ludowa 10, 05-092 Łomianki NIP 1180034738.
 2. Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne.
 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email, nr rachunku bankowego, NIP, natomiast dane osobowe Pana/Pani przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzanie w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa powyżej.
 5. Dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
 • obsługa płatności,
 • księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
 • serwisowanie oprogramowania komputerowego,
 • usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
 • kampanie marketingowe.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. Dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO. Dane osobowe zostały pozyskane z następującego źródła: w związku z realizacją umowy. Dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych) oraz w formie papierowej. Oświadczamy i zapewniamy, że stosowane środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, o prawie do:

 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,

kontaktując się poprzez email na adres: info@radziemska.pl lub telefonicznie: 602581569

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.